Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „všeobecné obchodní podmínky“, byly vydány v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoníkNOZ“, (zákon č. 89/2012 Sb.), a vztahují se na právní vztahy mezi RS Service – SVĚTOZOR s.r.o., IČ: 272 19 631, se sídlem Praha 1, Vodičkova 791/41, PSČ 11209, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105396, dále jen „poskytovatel“, a fyzickými osobami podnikateli nebo právnickými osobami objednávajícími poskytování služeb překladatelské nebo tlumočnické službyod poskytovatele, dále jen „objednatel“.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytování služeb souvisejících s předmětem podnikání poskytovatele, tzn. především s překladatelskou a tlumočnickou činností (dále jen „služby“).

3. Druhy plnění

3.1       Překlad

Druhy překladů:

3.1.1    Obyčejný překlad z českého do cizího jazyka, z cizího do českého jazyka nebo z cizího do cizího jazyka.

3.1.2    Soudně ověřený překlad.

Překlad opatřený doložkou soudního tlumočníka, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, soudním tlumočníkem jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně tištěnou, nikoli elektronickou podobu.

3.1.3    Zapracování změn.

Jestliže objednatel požaduje zapracování změn, účtují se nově přeložené části jako nový překlad a zbývající část dokumentu jako revize. Jestliže mají být změny zapracovány do textu, který nevypracoval poskytovatel, odpovídá poskytovatel výhradně za objednané a jím provedené změny.

3.1.4    Korektura již vyhotoveného překladu.

Pokud si objednatel objedná korekturu pouze části textu, odpovídá poskytovatel výhradně za revidovaný text, jehož korektura je součástí objednávky.

4. Smlouva, objednávka

4.1     Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění překladatelských služeb uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem a jsou pro obě tyto smluvní strany závazné.

4.2   Veškeré nabídky činěné Poskytovatelem jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3   Objednávku lze učinit pouze písemnou formou, nedohodnou-li se poskytovatel a objednatel jinak.

4.4  Objednávka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci objednatele (název společnosti, IČO, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa), specifikaci objednávané služby. Objednávka musí být datována a podepsána oprávněnou osobou zákazníka.

4.52      Nedohodnou-li se poskytovatel a objednatel jinak vzniká sSmlouva mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká okamžikem, kdy poskytovatel písemně potvrdí písemně závaznou objednávku zadanou objednatelem (závazná objednávka).

4.63       Závaznou objednávkou se rozumí písemné potvrzení písemné potvrzení všech náležitostí objednávkyy poskytovatelemobjednatele, m včetně uvedení, že objednatel u poskytovatele objednává službu podle specifikací uvedených v  objednávce. . Náležitosti závazné objednávky:

  • specifikace služby (překlad, korektura, apostily dle ustanovení čl. 3 těchto podmínek), a případně jazykové kombinace a druhu překladu (obyčejný či soudně ověřený překlad).
  • dohodnutá cena nebo způsob jejího výpočtu dle údajů poskytovatele,
  • lhůta dodání nebo poskytnutí služby,
  • kontakt na odpovědného zástupce objednatele, fakturační adresa objednatele včetně IČ a DIČ.

4.74       Písemná forma je splněna i v případě sdělení zaslaných elektronickou poštou či faxem. Odchylná ujednání v písemné smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.8  Jakékoliv změny či doplnění objednávky jsou vůči poskytovateli účinné okamžikem jejich písemného potvrzení objednateli, či provedením takové změny při plnění objednávky.

4.9  Poskytovatel není povinen jednotlivou objednávku objednatele potvrdit. Taková objednávka není pro poskytovatele závazná.

4.5     Sjednané podmínky smluvního vztahu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

5. Lhůty plnění

5.1       Pro poskytovatele i objednatele jsou závazné lhůty stanovené v potvrzené objednávce. Standardní norma pro vyhotovení překladu je nejvýše 10 normostran za pracovní den, přičemž okamžik zadání i odevzdání překladu musí spadat do pracovní doby poskytovatele dle aktuálních údajů uvedených na webových stránkách www.translationfox.com. Minimální lhůta pro vyhotovení soudního překladu je 24 hodin. Tlumočení je třeba objednat nejméně jeden týden předem.

5.2       Smluvní strany se mohou v objednávce dohodnout na kratší lhůtě s tím, že v takovém případě uhradí objednatel poskytovateli expresní příplatek podle aktuálně platného ceníku poskytovatele uvedeného na webových stránkách dodavatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Expresní příplatek musí být písemně sjednán v potvrzené písemné objednávce.

5.3       Odevzdání sjednaného plnění

5.3.1  5.4 Překlady

Poskytovatel je povinen předat a objednatel je povinen převzít plnění poskytovatele ve lhůtě a způsobem uvedeným v potvrzené objednávce.

5.3.2  Plnění se považuje za řádně předané, pokud bylo ve sjednané lhůtě odesláno způsobem dohodnutým v potvrzené objednávce (e-mailem, poštou, kurýrní službou apod.).

5.3.3  Pokud nebude možné plnění doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným ve smlouvě, je poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení svého plnění na náklad objednatele. Objednatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

5.3.4  V případě, že objednatel objednané plnění ve sjednaném termínu a místě nepřevezme, nebo nezajistí jeho převzetí, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z hodnoty ceny služby za každý den prodlení s převzetím plnění. Objednatel je zároveň povinen uhradit náklady na opakovanou dopravu plnění. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

6. Cena

6.1       Podkladem pro výpočet ceny je platný ceník služeb poskytovatele uvedený na webových stránkách www.translationfox.com. Ceník služeb poskytovatele je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

6.2       Cena za překlad: Základem pro výpočet ceny je jedna 1 normostrana (ns), což je 1500 znaků bez mezer ve formátu Word. Počet normostran je vždy zaokrouhlen na 0,5 ns nahoru a nejmenší účtovaný rozsah je 0,5 ns. Cena za překlad se vždy účtuje podle počtu normostran cílového textu. 7. Platební podmínky

7.1       Cena za poskytnuté plnění je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného poskytovatelem se splatností ve lhůtě 14 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.

7.2       Objednatel je povinen uhradit předepsanou částku včetně DPH, je-li účtována, v plné výši ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušném daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem. 7.3  Za okamžik zaplacení ceny za poskytnuté plnění se považuje připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

7.3       V případě prodlení s úhradou je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platby uhrazené objednatelem se nejprve započítávají na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení, na smluvní pokutu a zůstatek na dlužnou jistinu.

7.4       V případě rozsáhlejších plnění nebo z jiných podstatných důvodů je poskytovatel oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu splatnou ve lhůtě uvedené na faktuře. V takovém případě začíná lhůta pro poskytnutí plnění běžet dnem uhrazení zálohové faktury objednatelem. Uhrazením se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele.

7.5   Při prodlení objednatele s platbou je poskytovatel oprávněn odložit plnění svých povinností do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených s objednatelem. V případě nesplnění povinnosti objednatele v dodatečné lhůtě 14 dní je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i od jiných smluv uzavřených s objednatelem.

8. Práva a povinnosti smluvních stran

8.1       Objednatel je povinen sdělit poskytovateli případné zvláštní požadavky, pokud je tato informace důležitá pro plnění ze strany poskytovatele. Pokud poskytovateli nebudou tyto požadavky sděleny, nebude brán zřetel na pozdější reklamace vzniklé z důvodů s nimi souvisejících.

8.2       Jestliže objednatel požaduje, aby poskytovatel v rámci svého plnění použil konkrétní odborné výrazy nebo jiné zvláštní výrazy, zkratky a podobně, je povinen poskytovatele na tuto skutečnost písemně upozornit a předat mu seznam takové požadované terminologie v příslušném jazyce nebo mu předat jiné podklady či do objednávky uvést odpovědnou osobu, se kterou může poskytovatel odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak objednatel neučiní, na pozdější reklamace týkající se odborné terminologie nebude brán zřetel.

8.3       Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorských práv k dílům poskytnutým objednatelem pro účely plnění ze strany poskytovatele.

8.4       Poskytovatel se zavazuje zachovávat přísnou důvěrnost jednání spojených s předmětem plnění a veškerých podkladů a informací, jež mu objednatel poskytne za účelem jeho plnění. Závazek zachování důvěrnosti je případně podrobněji upraven ve vzájemné dohodě o mlčenlivosti.

9. Reklamace vad

9.1       Plnění poskytovatele má vady, pokud nebylo poskytnuto v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).

9.2       Plnění poskytovatele má dále vady zejména v případech, kdy nebylo provedeno v odpovídající kvalitě z hlediska gramatiky, stylistiky či významu.

9.3       Případnou reklamaci uplatňuje objednatel písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a konkrétní vytýkané vady s tím, že za řádnou reklamaci se nepovažuje pouhé obecné vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytnuté služby. Reklamaci, jež nebude řádně odůvodněna, nelze vyhovět.

9.4       Poskytovatel je povinen se k reklamaci vyjádřit neodkladně, nejpozději do 7 dnů.

Pokud poskytovatel uzná reklamaci objednatele ohledně vad podle odst. 8.2 za důvodnou, zajistí na vlastní náklady v přiměřené lhůtě nepřesahující 30 dnů opravu svého plnění nebo poskytne objednateli přiměřenou slevu, podle volby objednatele.

Jestliže poskytovatel uzná reklamaci a nejedná se o vady uvedené v odst. 8.2 poskytne objednateli přiměřenou slevu.

9.5       Výše slevy se určí v první řadě dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši slevy, bude určena na základě znaleckého posudku vyhotoveného nezávislým překladatelem jmenovaným poskytovatelem.

V případě zadání znaleckého posudku jsou poskytovatel i objednatel povinni uhradit zálohu, každý z nich ve výši 50 % příslušných nákladů. Jestliže bude znaleckým posudkem potvrzena oprávněnost reklamace, hradí veškeré náklady na vypracování znaleckého posudku poskytovatel. Jestliže podle závěrů znaleckého posudku nebyla reklamace důvodná, hradí veškeré náklady na jeho vypracování objednatel.

9.6       Poskytovatel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou objednateli vadami plnění, avšak s tím, že výše této odpovědnosti je v každém případě omezena na cenu plnění bez DPH.

9.7       Lhůta pro uplatnění reklamace

Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zanikají, pokud byly uplatněny opožděně.

Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad plnění u poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 kalendářních dnů ode dne převzetí plnění poskytovatele. Po uplynutí této lhůty budou nároky objednatele považovány za nároky uplatněné opožděně.

10. Zrušení objednávky, storno podmínky

10.1     Objednatel je oprávněn zrušit objednávku i po uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. Objednávka se považuje za zrušenou doručením písemného oznámení o zrušení poskytovateli.

10.2     Po zrušení objednávky ukončí poskytovatel veškeré práce na objednávce a předá objednateli na jeho žádost veškerá plnění vyhotovená do okamžiku zrušení. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za kvalitu odevzdaného plnění a objednatel není oprávněn reklamovat vady plnění.

10.3     Jestliže objednatel zruší objednávku po uzavření smlouvy, je povinen uhradit poskytovateli veškeré prokazatelně vzniklé související náklady včetně ceny již poskytnutého plnění. Tato náhrada nákladů a cena plnění je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury vystavené poskytovatelem.

10.4     Poskytovatel neodpovídá objednateli za újmu, která mu vznikne neposkytnutím plnění podle uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým poskytovatel nemohl zabránit (vyšší moc).

11. 11.  Zvláštní ustanovení

11.1     Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se objednatel nekontaktovat s objednávkou služeb v žádném případě přímo překladatele či tlumočníka poskytovatele, jehož kontaktní údaje získal na základě služeb poskytovaných poskytovatelem, ale vždy výhradně poskytovatele.

11.2     Objednatel se dále zavazuje řešit veškeré sporné záležitosti s poskytovatelem, nikoliv s překladatelem/tlumočníkem pověřeným poskytovatelem.

11.3     Pokud se souhlasem poskytovatele dojde ke kontaktu mezi objednatelem a překladatelem/tlumočníkem poskytovatele, zavazuje se objednatel neprojednávat s nimi záležitosti týkající se obchodních podmínek poskytovaných služeb či obchodních podmínek překladatele/tlumočníka.

11.4     V případě porušení povinností objednatele vyplývajících z článků 11.1 až 11.3 je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč 100.000,- (slovy: stopadesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčena povinnost objednatele nahradit poskytovateli vzniklou újmu nad rámec této smluvní pokuty.

11.5     Objednatel je povinen informovat poskytovatele ještě před potvrzením objednávky a případně později neprodleně o vzniku všech okolností, které by mohly nepříznivě ovlivnit splnění jeho závazku k úhradě ceny plnění podle smluvních podmínek. Objednatel je povinen především informovat poskytovatele o podání insolvenčního návrhu nebo o zahájení nebo hrozícím zahájení insolvenčního řízení ve vztahu k objednateli, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

11.6   Osobní data objednatele jsou důvěrná a jsou zpracovávána poskytovatelem pouze za účelem vyřízení objednávky a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli.

11.7  Kromě údajů úmyslně sdělených objednatelem v rámci objednání služby poskytovatel nezpracovává ani nezískává žádné další informace o objednateli.

11.8   Veškeré údaje získané od objednatele jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky poskytovatele a slouží výhradně k účelům poskytovatele. Poskytovatel tyto údaje nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám (s výjimkou osob podílejících se na plnění služby).

11.9  Poskytovatel učiní maximum pro to, aby ochránil data zákazníka před zneužitím.

11.10

11.Poskytovatel a objednatel se dohodly, ž vylučují použít ustanovení §558 odst. 2, §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.6

11.11  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi poskytovatelem a objednatelem. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a jednotlivou smlouvou mají přednost ustanovení jednotlivé smlouvy.

11.12  Tyto všeobecné obchodní podmínky může poskytovatel jednostranně měnit. O této změně musí poskytovatel informovat objednatele zasláním nového znění všeobecných podmínek na emailovou adresu objednatele. Objednatel má nárok změny všeobecných obchodních podmínek odmítnout a z toho důvodu vypovědět smluvní vztah s poskytovatelem, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná prvního dne následujícího měsíce od doručení výpovědi poskytovateli.

11.13   Veškeré právní vztahy a případné spory mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí výhradně českým právem a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

12. Nařízení GDPR

Odesláním objednávky objednavatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v podobě jméno, příjmení, telefon a e-mail pro účely zpracování objednávky. Po 14 dnech od data odeslání objednávky dojde k anonymizaci těchto údajů a nebudou nadále nijak využívány.

V Praze, dne 1.1.2018